วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

การแจ้งชื่อผู้ดูแลระบบ (admin)

ตามที่สกอ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ดูแลระบบ (admin) ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อทำการมอบหมายผู้ดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เข้าสู่ระบบ CHE QA Online นั้น

ในการนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ สกอ. ได้เปิดให้ download สำเนาหนังสือแจ้งผู้ดูแลระบบดังกล่าว หากสถาบันใดที่มีความเร่งด่วน ขอให้จัดส่งแบบฟอร์มแจ้งชื่อผู้ดูแลระบบในรูปแบบไฟล์ PDF ที่มีลายเซ็นลงนาม เห็นชอบมอบหมายผู้ดูแลระบบ จากผู้บริหารสถาบัน และไฟล์ Word ให้แก่ สกอ.  ทางอีเมล์ cheqaonline@gmail.com 


Download
- สำเนาหนังสือ
- แจ้งท้ายสำเนา
   - สถาบันในสังกัด
   - สถาบันนอกสังกัด
- แบบฟอร์มแจ้งชื่อผู้ดูแลระบบ

FAQ
Q: จะส่งเฉพาะแบบฟอร์มแจ้งชื่อผู้ดูแลระบบ โดยไม่มีผู้บริหารลงนามได้หรือไม่?
A: สกอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยังไม่ออก username และ password ให้ หากไม่มีผู้ลงนามเห็นชอบในแบบฟอร์มดังกล่าว โดยผู้ลงนามให้ความเห็นชอบต้องเป็นผู้บริหารระดับสถาบัน (อธิการบดี.รองอธิการบดี) เพื่อความถูกต้องในการให้ความเห็นชอบผู้ดูแลระบบดังกล่าว

Q: ควรมอบหมายใครเป็นผู้ดูแลระบบ?
A: สำหรับคำแนะนำในการมอบหมายผู้ดูแลดังกล่าว ควรเป็นผู้ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบันนะครับ เนื่องจากต้องเป็นผู้ดูแลความถูกต้องของข้อมูลและรายงานของสถาบันที่จะส่งเข้าสู่ระบบ 

ทั้งนี้ หลังจากได้รับ username และ password แล้ว จึงมอบหมายให้บุคลากรด้านฝ่ายประกันคุณภาพหรือ IT ช่วยดำเนินการต่างๆต่อไป