วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คู่มือวิธีการบันทึกข้อมูลที่จะต้องจัดส่งเข้าสู่ระบบ CHE QA Online สำหรับหลักสูตรที่เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพอื่น


การจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ CHE QA Online สำหรับหลักสูตรที่เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพอื่น จะต้องประกอบด้วย
     1. ข้อมูลพื้นฐาน Common data set
     2. ผลการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในตัวบ่งชี้ 1.1
     3. ผลการดำเนินการ และผลการประเมิน พร้อมไฟล์ PDF