วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คู่มือวิธีการบันทึกข้อมูลที่จะต้องจัดส่งเข้าสู่ระบบ CHE QA Online สำหรับหลักสูตรที่เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพอื่น


การจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ CHE QA Online สำหรับหลักสูตรที่เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพอื่น จะต้องประกอบด้วย
     1. ข้อมูลพื้นฐาน Common data set
     2. ผลการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในตัวบ่งชี้ 1.1
     3. ผลการดำเนินการ และผลการประเมิน พร้อมไฟล์ PDF


วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

การแจ้งชื่อผู้ดูแลระบบ (admin)

ตามที่สกอ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ดูแลระบบ (admin) ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อทำการมอบหมายผู้ดูแลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เข้าสู่ระบบ CHE QA Online นั้น

ในการนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ สกอ. ได้เปิดให้ download สำเนาหนังสือแจ้งผู้ดูแลระบบดังกล่าว หากสถาบันใดที่มีความเร่งด่วน ขอให้จัดส่งแบบฟอร์มแจ้งชื่อผู้ดูแลระบบในรูปแบบไฟล์ PDF ที่มีลายเซ็นลงนาม เห็นชอบมอบหมายผู้ดูแลระบบ จากผู้บริหารสถาบัน และไฟล์ Word ให้แก่ สกอ.  ทางอีเมล์ cheqaonline@gmail.com 


Download
- สำเนาหนังสือ
- แจ้งท้ายสำเนา
   - สถาบันในสังกัด
   - สถาบันนอกสังกัด
- แบบฟอร์มแจ้งชื่อผู้ดูแลระบบ

FAQ
Q: จะส่งเฉพาะแบบฟอร์มแจ้งชื่อผู้ดูแลระบบ โดยไม่มีผู้บริหารลงนามได้หรือไม่?
A: สกอ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยังไม่ออก username และ password ให้ หากไม่มีผู้ลงนามเห็นชอบในแบบฟอร์มดังกล่าว โดยผู้ลงนามให้ความเห็นชอบต้องเป็นผู้บริหารระดับสถาบัน (อธิการบดี.รองอธิการบดี) เพื่อความถูกต้องในการให้ความเห็นชอบผู้ดูแลระบบดังกล่าว

Q: ควรมอบหมายใครเป็นผู้ดูแลระบบ?
A: สำหรับคำแนะนำในการมอบหมายผู้ดูแลดังกล่าว ควรเป็นผู้ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบันนะครับ เนื่องจากต้องเป็นผู้ดูแลความถูกต้องของข้อมูลและรายงานของสถาบันที่จะส่งเข้าสู่ระบบ 

ทั้งนี้ หลังจากได้รับ username และ password แล้ว จึงมอบหมายให้บุคลากรด้านฝ่ายประกันคุณภาพหรือ IT ช่วยดำเนินการต่างๆต่อไป

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

FAQ: กำหนดการส่งรายงาน

Q: กำหนดส่งรายงานเข้าสุ่ระบบ CHE ภายในวันที่เท่าไร
A: ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 พ.ศ. 2557 ได้กำหนดวิธีการประกันคุณภาพภายใน ให้มีการจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 
     - สถาบันที่เปิด-ปิด ตามระบบการศึกษาเดิม มีกำหนดจัดส่งภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
     - สถาบันที่เปิด-ปิด ตามระบบอาเซียน มีกำหนดจัดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี


Q: หลังวันที่ 30 กันยายน จะยังสามารถบันทึกข้อมูล ในระบบ CHE ได้หรือไม่ ระบบจะปิดหรือไม่
A: ยังบันทึกได้ ระบบยังไม่ปิด ทั้งนี้ ระบบจะบันทึกข้อมูลวันเวลาที่ส่งตามจริง โดยบันทึกจากการกดส่งรายงาน SAR โดย admin สถาบัน เช่น วันที่ 2 ตุลาคม 2557 10.15 น.


FAQ: CHE3D

Q: หากในปีการศึกษา 2557 มีการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร (ปี1-2 หลักสูตรใหม่ ปี3-4 หลักสูตรเก่า) สถาบันต้องทำรายงานSARระดับหลักสูตรอย่างไรคะ (แยกเป็น 2 ฉบับๆละหลักสูตร/รวมเป็น 1 ฉบับ แต่ข้อมูล 2 หลักสูตร)
A: จากข้อคำถาม น่าจะเป็นหลักสูตรเดียวกัน แต่มีการปรับปรุงหลักสุตรใช่หรือไม่ครับ ถ้าใช่ให้ถือว่าเป็นหลักสุตรเดียวกันครับ โดยจะรายงานข้อมูลเป็นหลักสุตรเดียวกัน แต่ใส่หมายเหตุในระบบ CHE3D ว่า นักศึกษาปี 3-4 มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสุตรเดิมก่อนปรับปรุงครับ 
แต่ถ้าหากเป็นคนละหลักสูตรกัน จะมีรหัสหลักสูตรคนละตัว ซึ่งหลักสุตรเก่า หากไม่มีการรับนักศึกษาแล้วจะต้องแจ้งปิดครับ

Q: หลักสูตรที่แจ้งปิดแล้ว จะต้องประเมินหรือไม่
A: หากหลักสูตรนั้นดำเนินการปิดหลักสูตร โดยเสร็จสมบูรณ์ (ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้สกอ.ทราบ และไม่มีนักศึกษาคงค้าง) ไม่ต้องทำการประเมินครับ
     หากว่าหลักสูตรที่แจ้งปิดนั้น ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ จะต้องประเมิน เนื่องจากหลักสูตรยังต้องดูแลนักศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยไม่มีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร ทั้งนี้ ขอให้เลือกประเมินในตัวบ่งชี้ที่ยังมีการดำเนินการอยู่ และยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินการ เช่น ยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา เป็นต้น 

Q: ขอสอบถามเรื่อง ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE 3D เมื่อตรวจเสร็จแล้ว ประธานตรวจระดับหลักสูตร ต้องมี รหัส Code ยืนยันผลประเมิน เหมือนระดับคณะ/สถาบัน หรือปล่าวครับ
A: ประธานคณะกรรมการในการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา จะยืนยันการส่งรายงานได้โดยไม่ต้องมีรหัสประธานครับ  เฉพาะระดับสถาบันเท่านั้น ที่ประธานฯจะต้องมีรหัสประธานครับ

Q: รหัสประธานระดับสถาบันที่เคยใช้ในปีการศึกษา 2556 (รหัส 5 ตัว) จะยังใช้ได้หรือไม่

A: ไม่ได้ครับ รหัสเก่าและบัญชีประธานปีการศึกษา 2556 จะถูกยกเลิก โดยจะเปลี่ยนรหัสใหม่เป็น 6 หลักครับ ซึ่งตรวจสอบรายชื่อประธาน ปีการศึกษา 2557 Click ที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้ประเมิน

Q: จะสามารถ Download โปรแกรม CHE3D ไปติดตั้งที่ server ของสถาบันได้หรือไม่

A: เนื่องจากได้เปิดใช้ระบบ CHE3D ในปีการศึกษา 2557 นี้ เป็นปีแรก และคาดว่ายังมีการปรับปรุงในหลายประเด็นเพื่อความสมบูรณ์ในการใช้งานยิ่งขึ้น จึงขอให้ทางสถาบันอุดมศึกษาใช้งานผ่าน server ของสกอ. เพื่อความสะดวกในการดูแลระบบและการสนับสนุนใช้งานต่างๆ โดยจะได้มีการพิจารณาเปิดให้ download โปรแกรมเพื่อติดตั้งให้แก่สถาบันต่อไป 

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบการอบรม CHE3D ปีการศึกษา 2557

รายการเอกสารประกอบด้วย

  • การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบประกันคุณภาพ กับ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  • ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปี 2557
  • การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
  • รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปี 2557

ท่านสามารถ download ได้ที่ http://1drv.ms/1DOuYTc