แบบฟอร์มการให้บริการ

            ด้วย สกอ. ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมแบบฟอร์มการให้บริการการดำเนินงานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้
            1. แบบฟอร์มการเพิ่มคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
            2. แบบแจ้งชื่อ/เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสถาบัน
            3. แบบแจ้งขอรหัสประจำตัว (Verify Code) ประธานคณะกรรมการ
            4. แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับคณะ/สถาบัน
            5. แบบฟอร์มการยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร
            6. แบบฟอร์มการขอปลดล็อกการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)