วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

FAQ: กำหนดการส่งรายงาน

Q: กำหนดส่งรายงานเข้าสุ่ระบบ CHE ภายในวันที่เท่าไร
A: ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557 พ.ศ. 2557 ได้กำหนดวิธีการประกันคุณภาพภายใน ให้มีการจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 
     - สถาบันที่เปิด-ปิด ตามระบบการศึกษาเดิม มีกำหนดจัดส่งภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
     - สถาบันที่เปิด-ปิด ตามระบบอาเซียน มีกำหนดจัดส่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี


Q: หลังวันที่ 30 กันยายน จะยังสามารถบันทึกข้อมูล ในระบบ CHE ได้หรือไม่ ระบบจะปิดหรือไม่
A: ยังบันทึกได้ ระบบยังไม่ปิด ทั้งนี้ ระบบจะบันทึกข้อมูลวันเวลาที่ส่งตามจริง โดยบันทึกจากการกดส่งรายงาน SAR โดย admin สถาบัน เช่น วันที่ 2 ตุลาคม 2557 10.15 น.