วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ข้อมูลร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาจำแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 จากระบบฐานข้อมูล CHE QA Online

กลุ่มสถาบัน
จำนวน
ร้อยละ
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
105
74.47
กลุ่ม ค1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา
5
3.55
กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี
19
13.48
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
12
8.51
รวม
141
100.00*ที่มา: คิดจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสกอ. จำนวน 141 แห่ง ที่ส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าสู่ระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2556