วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การประชุมสัมมนา เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบใหม่ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต  และส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานของคณะและสถาบันให้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่งตอบสนองตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้กำหนดจัดประชุมสัมมนา เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน (โรงแรมเรดิสันเดิม)ถ.พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ไปใช้ และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน รวมทั้งเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 รายละเอียดโครงการและกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Download สิ่งที่ส่งมาด้วย