วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เอกสารประกอบการอบรม CHE3D ปีการศึกษา 2557

รายการเอกสารประกอบด้วย

  • การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบประกันคุณภาพ กับ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  • ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปี 2557
  • การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
  • รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ประจำปี 2557

ท่านสามารถ download ได้ที่ http://1drv.ms/1DOuYTc