วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

FAQ: รหัสประจำตัวของประธาน

Q: ขอสอบถามเรื่อง ตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE 3D เมื่อตรวจเสร็จแล้ว ประธานตรวจระดับหลักสูตร ต้องมี รหัส Code ยืนยันผลประเมิน เหมือนระดับคณะ/สถาบัน หรือปล่าวครับ
A: ประธานคณะกรรมการในการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา จะยืนยันการส่งรายงานได้โดยไม่ต้องมีรหัสประธานครับ  เฉพาะระดับสถาบันเท่านั้น ที่ประธานฯจะต้องมีรหัสประธานครับ

Q: รหัสประธานระดับสถาบันที่เคยใช้ในปีการศึกษา 2556 (รหัส 5 ตัว) จะยังใช้ได้หรือไม่
A: ไม่ได้ครับ รหัสเก่าและบัญชีประธานปีการศึกษา 2556 จะถูกยกเลิก โดยจะเปลี่ยนรหัสใหม่เป็น 6 หลักครับ ซึ่งตรวจสอบรายชื่อประธาน ปีการศึกษา 2557 ได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/MuaC/ACCESSER_MUAC57.htmlQ: ประธานระดับคณะวิชาและหลักสูตรต้องใส่รหัสประจำตัวหรือไม่
A: 1. ประธานระดับคณะไม่ต้องใส่รหัสประจำตัว แต่ต้องกดยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและผลการประเมินของคณะวิชา
    2. admin ระดับคณะจะต้องกำหนด username และ password ให้กับประธานและกรรมการที่ตรวจประเมินของระดับคณะนั้นๆ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปตรวจประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ได้

Q: รหัสประจำตัวประธานระดับสถาบัน ต้องขอจากสกอ. ใหม่ทุกปีหรือไม่
A: หากประธานกรรมการเคยได้รับรหัสประจำตัวในการประเมินปีก่อนหน้าแล้ว สามารถใช้รหัสเดิม โดยไม่ต้องขอใหม่อีกครั้ง
     ทั้งนี้ขอให้ประธานเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ เนื่องจากรหัสดังกล่าวเป็นเสมือนรหัสประจำตัวของท่านที่แสดงหลักฐานว่า ข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการการประเมิน ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากท่านเรียบร้อยแล้ว
     ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นผู้กำหนด Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบ CHE QA Online ให้ประธานคณะกรรมการ

Q: หากประธานลืมรหัสประจำตัวจะทำอย่างไร
A: ให้สถาบันอุดมศึกษาผู้รับการประเมินในปีนั้น ทำเรื่องแจ้งเข้ามายังสกอ. พร้อมแบบฟอร์มขอรหัสประจำตัวประธานคณะกรรมการ

Q: รหัสผู้ประเมินที่ประกาศในรายชื่อผู้ประเมินของสกอ. สามารถใช้ยืนยันได้หรือไม่
A: ไม่สามารถใช้ยืนยันได้ รหัสดังกล่าวเป็นเพียงรหัสผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนกับสกอ. และเปิดเผยต่อสาธารณะ
     ซึ่งรหัสประธานที่ใช้ในการยืนยันจะเป็นรหัสส่วนตัวซึ่งเป็นความลับที่สกอ. จะส่งตรงให้กับประธาน ประกอบด้วยตัวเลขและภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ตัวอักษร